محمد حسن معینی

رئیس هیات مدیره

رامین معینی

مدیر عامل

نازنین فراحی

اپراتور، کارشناس سئو

غزاله قدسی

اپراتور و گرافیست

محسن شمس الدینی

کارشناس فنی خودرو

افشین کاووسی

سرپرست مرکز خدمات

محمد حسن معینی

مدیرعامل

محمد حسن معینی

مدیرعامل

محمد حسن معینی

مدیرعامل

محمد حسن معینی

مدیرعامل

محمد حسن معینی

مدیرعامل

محمد حسن معینی

مدیرعامل

محمد حسن معینی

مدیرعامل

محمد حسن معینی

مدیرعامل

محمد حسن معینی

مدیرعامل

محمد حسن معینی

مدیرعامل

محمد حسن معینی

مدیرعامل

محمد حسن معینی

مدیرعامل