شفافیت چراغ ها

ارائه خدمات امداد خودرو همیشه و همه جا یکی از ابتدایی ترین خدماتی است که توسط متکار به دوستان و عزیزان بهره بردار این خدمت ارائه خواهد شد.

حالا بیایید یکی جزیی تر به این ک ما چطور کارواش سیارو انجام میدیم نگاه کنیم.

اول بدونید ک ماشینم نیاز به بیمه دارند و باید بهشون بها بدیم .و باید طوری رفتار باهاشون داشته بباشیم ک ی وقت وسط بیابون دلخوریاشو سرمون نریزه و خامو ش شه و تکون نخوره.

این قسمت شرایط بیمه قرار می گیرد

این جا نحوه انجام و مراحل بیمه لیست می شود